นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ Living 360 (PRIVACY POLICY)

นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ Living 360  (PRIVACY POLICY)

บริษัท เดอะ เมจิกแลมป์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘บริษัท/เรา’) เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น Living 360  บริษัทขอเรียนว่า บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแต่ละท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทจึงได้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ วิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ก่อนที่ท่านจะใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้ ขอความร่วมมือท่านอ่านข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ใคร่ขอให้ท่านยุติการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ทันที หากท่านตกลงใช้งานต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทมีนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยู่ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ email address หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

Log หมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของแอปพลิเคชั่น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานกับ Living 360 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) , หมายเลขโทรศัพท์, เพศ, อายุ, สัญชาติ, วันเกิด, สถานภาพสมรส, อาชีพ, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขพาสปอร์ต, รูปภาพ

ทั้งนี้ ท่านอาจสมัครใจเพื่อใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยใช้บัญชีเฟซบุ๊ก บัญชีไลน์ หรือบัญชีกูเกิ้ลของท่าน เชื่อมกับบัญชี Living 360 ได้ เพื่อความสะดวกในการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชั่น ด้วยการใช้งานเมนูบนแอปพลิเคชั่นในฟังก์ชั่น “ตั้งค่า” > “โซเชียลมีเดีย”   ขอเรียนให้ทราบว่า หากท่านเปิดการใช้งานบัญชีบัญชีโซเชียลมีเดียแล้ว จะไม่สามารถปิดการใช้งานการเชื่อมบัญชีได้

หากท่านเลือกเปิดการใช้งานเชื่อมบัญชีโซเชียลมีเดียกับบัญชีส่วนบุคคลแล้ว เราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านผ่านผู้ให้บริการ  เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามนโยบายส่วนบุคคลของเรา ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ มิได้เก็บรหัสผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือกูเกิ้ลของท่าน

 • ข้อมูลการใช้งาน ได้แก่ข้อมูล เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น โดยจะมีการเก็บ log การใช้งานของท่านจากบนแอปพลิเคชั่นของทางบริษัทฯ เช่น ข้อมูลการเข้าใช้งานแต่ละฟังก์ชั่น วันเวลาและวันที่เข้าใช้งาน จำนวนครั้งของการใช้งาน
 • ข้อมูลการทำรายการ ได้แก่ข้อมูล เช่น ประวัติการทำรายการบริการต่างๆ เช่น การทำรายการแจ้งซ่อม, การทำรายการจองห้อง,  รายการบิลค่าใช้จ่าย, ประวัติการจ่ายบิลและสลิปการชำระเงิน, การทำรายการโหวต
 • ข้อมูลอุปกรณ์และบันทึกการเข้าถึงเมื่อท่านเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น
  เมื่อท่านใช้งานแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกข้อมูลที่ได้มาโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของท่านบางรายการ อาทิเช่น ประเภทอุปกรณ์ ประเภทระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี รวมถึงประเภทและการตั้งค่าภาษา ตัวระบุเครื่อง ข้อมูลคุ๊กกี้ ตัวระบุโฆษณา หรือตัวระบุแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
  ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ ตลอดจนเพื่อให้บริการที่คุณสามารถกำหนดเองได้และให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับอุปกรณ์ของท่าน 
 • ข้อมูลการสื่อสาร ได้แก่ข้อมูล เช่น บันทึกข้อมูลสนทนา และข้อมูลในการสื่อสาร

และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อใช้ในการให้บริการท่านหรือมีไว้เพื่อปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น โดยบริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ใช้แอปพลิเคชั่น Living 360 หรือตามระยะเวลาที่เพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น เท่านั้น

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 1. เราได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากท่านโดยตรง ผ่านการลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีแอปพลิเคชัน Living 360
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของเรา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เราได้กำหนดหรือสั่งไว้ และเราได้กำหนดให้บุคคลภายนอกต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (cookies) เมื่อท่านเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นของเรา ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านเข้าสู่แพลตฟอร์ม

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม/การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว เราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระหว่างท่านกับเราที่เป็นการจำเป็น

 • เพื่อการทำรายการตามที่ท่านประสงค์ เช่น หลังจากข้อมูลของท่านได้ถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลของระบบแล้ว บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและใช้ข้อมูลบางส่วน เช่น การยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น Living 360
 • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ภายในแอปพลิเคชั่นแก่ท่าน
 • เพื่อดำเนินการการจ่ายเงินของท่าน โดยบริษัทฯ อาจจัดเตรียมช่องทางการในบริการชำระเงินไว้ตามช่องทางต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกกับท่านหรือผู้ใช้บริการอื่นๆ (โดยในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ ท่านอาจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับทั้งบริษัทฯ และบริษัทผู้ให้บริการที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมมาให้เพื่อบริการรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ หรือใช้บริการอื่นๆ กับท่าน)
 • เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์ โปรโมชันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต
 • เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชั่น การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • เพื่อใช้ในการติดต่อท่าน สำหรับการบริการและการดูแลท่านและผู้ใช้บริการ
 • หากคุณมีบัญชี Living 360 เราอาจแสดงชื่อโปรไฟล์ รูปโปรไฟล์ของท่าน และกิจกรรมที่ท่านทำบนแอปพลิเคชัน Living 360  หรือของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณในบริการของเรา

เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/ หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฎในข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

5.  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเซิฟเวอร์ของเรา และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำได้ตามเท่าที่กำหนดไว้หรือตามคำสั่ง ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีการเข้ารหัสข้อมูลและจัดตั้ง Firewall โดย Secured Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัส เพื่อป้องกันผู้ที่แอบดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งผ่านเครือข่าย Internet การเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสนี้จะทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังใช้สำหรับการยืนยันความมีอยู่จริงของเว็บไซต์อีกด้วย

บริษัทจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หากบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้นและสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น

 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป
 • มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
 • กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัท หรือดำเนินการในนามของบริษัท จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเช่นกัน
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเรา และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล เราจะพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้แอปพลิเคชั่นเราจะเก็บไว้ไม่เกิน 13 เดือน หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. การปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้ามีการแก้ไข บริษัทจะปรับปรุงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทางแอปพลิเคชั่น

8. การติดต่อหรือแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนบริษัทฯ

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือหากมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ดังช่องทางต่อไปนี้

บริษัท เดอะ เมจิคแลมป์ จำกัด

สถานที่ติดต่อ : 139, เศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์, ชั้น 7, ปั้น, สีลม, บางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 02-635-3838